Türkçe Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHU TÖMER)

Merkez Yönetmeliği

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHU TÖMER)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İHU TÖMER’in amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İbn Haldun Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini (İHU TÖMER),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İbn Haldun Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları;

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak,

b) Türkçenin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar hazırlamak, yöntem ve projeler geliştirmek, akademik amaçlı ve mesleki amaçlı Türkçe müfredatları hazırlamak, bu hedefe yönelik kurslar düzenlemek,

c) Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, basılı, görsel ve çoklu ortam öğretim araçları üretmek ve basıp yayınlamak,

ç) Yurt içi ve yurt dışında Türkçe dil sınavları düzenlemek, gerektiğinde sertifika vermek,

d) Türkçenin öğretimi ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ikili ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

e) Türkçe öğretim elemanları ve yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji ile ilgili bölüm öğrencileri ve mezunları için mesleki tecrübeye yönelik çalıştay, toplantı, eğitim ve staj programları düzenlemek, gerektiğinde sertifikalar vermek,

f) Türkçe öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programları ve sınavları hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak,

g) Türkçenin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları desteklemek, bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak ve yakından izlemek amacıyla seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek,

ğ) Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu çocuklara ve yetişkinlere ve yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli çocuklara ve yetişkinlere Türk dilini öğretmek, kültür ve uyum kursları düzenlemek,

h) Türkçe öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla yabancı dil öğretimine yönelik fuarlara katılmak, buralarda tanıtım masaları açmak,

ı) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaya, Türkçe öğrenmeye teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışında sosyal ve kültürel etkinlikler, geziler, gösteriler düzenlemek, ödüller vermek,

i) Türkiye Türkçesi ile birlikte, Osmanlı, Azeri, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen Türkçesi gibi dillerde kurslar düzenlemek,

j) Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

 

Merkezin yönetim organları ve görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü ve görevleri

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla üç yıl süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürü tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. (2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi yardımcı olarak seçer ve Müdür Yardımcısı Rektör onayı ile görevlendirilir ve yine Rektör tarafından aynı usulle değiştirilebilir. Müdür Yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Merkezin eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinin, etkinliklerinin ve sınavlarının düzenli yürütülmesini sağlamak,

ç) Merkez ve şubelerindeki işler ile her düzeydeki personelin görev ve sorumlulukları üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

d) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve bunlarla ilgili önerilerini Rektöre iletmek,

e) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye ile beraber toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az üç kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayım faaliyetleri ile ilgili karar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek,

b) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili birimler kurulması, kurslar açılması ve personel alınması ile ilgili önerilerde bulunmak,

c) Yeni birimlerin kurulması ve şubelerin açılması ile ilgili esasları belirlemek, mevcut şubelerden gerekli görülenlerin kapatılması konusunda Rektöre önerilerde bulunmak,

ç) İlgili mevzuat hükümlerine göre şubelerin işleyişi hakkındaki ilkeleri belirlemek, hazırlamak ve hazırlanan esasları Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Şubelerde uygulanacak ücretler ve indirimlerle ilgili Rektöre önerilerde bulunmak,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek,

f) Eğitim programları sonunda katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek ve Senatoya önermek,

g) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hangilerinin uygulamaya konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda bir sonraki Danışma Kuruluna rapor vermek,

ğ) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı raporu değerlendirerek Merkezin bir sonraki yıla ait çalışma programına öneriler sunmak,

h) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu, ilgili konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en az beş en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından en fazla üç yıl süreyle görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir. Müdür, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Merkez ve şube yöneticilerinin de Danışma Kurulu toplantılarına katılmalarını isteyebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve tavsiyelerde bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur